Вторични суровини

Фирма „Шулц Строй 2018″ЕООД е лицензирана за търговия с вторични суровини. Компанията работи с метални и неметални отпадъци и други вторични суровини. Металните отпадъци включват черни и цветни метали. Неметалните отпадъци са: хартиени, пластмасови, полиетиленови, PVC, дървени, масла и т.н. Другите вторични суровини са: излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС), акумулатори и излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО).